รถไฟฟ้า EV 101

เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์ / 345 บาท / 256 หน้า
ปัจจุบันผู้ใช้รถยนต์ มีความตื่นตัวสนใจเทคโนโลยีของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ท้ังรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ล้วนๆ (Battery EV หรือ BEV) และรวมถึงรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์ ที่เรียกว่ารถ Hybrid (HEV) และ Plug-in Hybrid (PHEV) หนังสือเล่มนี้จะช่วยตอบคําถามของผู้บริโภคทั่วไปว่าเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้านั้นทํางานอย่างไร มีข้อดีข้อเสีย หรือข้อพิจารณาในการเลือกซื้อเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับลักษณะการเดินทางหรือการใช้งานของแต่ละคน รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหรือควรทราบ เช่น การติดตั้งเครื่องชาร์จที่บ้าน การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อการชาร์จรถไฟฟ้า การใช้สถานีชาร์จของเครือข่ายต่างๆ และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง

เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์

14/06/2022