Python สำหรับงาน Data Science Data Visualization และ Machine Learning

ผู้เขียน: อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ราคา 355 บาท
สอนงาน Data Science ต่างๆ โดยใช้ภาษา Python อีกทั้งยังสอนวิธีใช้งาน Library ยอดนิยม Pandas, NumPy, Matplotlib และ Scikit-learn ให้เรียกใช้งานด้วย สอนทำ Data Visualization พร้อมตัวอย่างใช้งาน Machine Learning อย่างเช่น ทำนายยอดขาย, วิเคราะห์แนวโน้มมะเร็ง, อนุมัติเงินกู้, SentimentalAnalysis (วิเคราะห์ข้อความ), Image Recognition, Customer Segmentation (แบ่งกลุ่มลูกค้า)

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

02/03/2021

เรียนรู้ Data Science ด้วย ภาษา R

ผู้เขียน: ศุภชัย สมพานิช
ราคา 350 บาท
เนื้อหาหนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้นด้วยภาษา R และมีการใช้งานโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยเสริมการนำเสนอเนื้อหา เพื่อให้คุณผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น

ศุภชัย สมพานิช

14/01/2021