คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python

ผู้เขียน:ณัฐวัตร คำภักดี ประเภทหนังสือ:ไอทีและอีคอมเมจ ราคาปกติ 285.00 บาท รายละเอียดสินค้า จำนวนหน้า 336 หน้า ขนาด 17*23 ซม. ลักษณะพิเศษ  ขาวดำระดับ ความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นระดับ หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python Programming Language) เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สำาหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป็น นักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ และผู้ที่ต้องการอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งเป็นอาชีพที่ ต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ภายในหนังสือผู้เขียนได้ออกแบบวางเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่าย ต่อการเริ่มต้นศึกษา เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของภาษาไพธอน การติดตั้งเครื่องมือสำาหรับพัฒนาโปรแกรม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL มีตัวอย่างภาพประกอบพร้อมทั้งมีคำาอธิบายจำานวน มาก ทำาให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมใช้ได้จริง สารบัญ บทที่ 1 แนะนำภาษาไพธอน  (Introduction to Python) บทที่ 2 แนะนำเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษาไพธอน บทที่ 3 ตัวแปร […]

ณัฐวัตร คำภักดี

10/07/2018