คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python

ผู้เขียน:ณัฐวัตร คำภักดี
ประเภทหนังสือ:
ไอทีและอีคอมเมจ

ราคาปกติ 285.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

จำนวนหน้า 336 หน้า
ขนาด 17*23 ซม.
ลักษณะพิเศษ  ขาวดำระดับ
ความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นระดับ
หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python Programming Language) เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สำาหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป็น นักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ และผู้ที่ต้องการอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งเป็นอาชีพที่ ต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ภายในหนังสือผู้เขียนได้ออกแบบวางเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่าย ต่อการเริ่มต้นศึกษา เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของภาษาไพธอน การติดตั้งเครื่องมือสำาหรับพัฒนาโปรแกรม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL มีตัวอย่างภาพประกอบพร้อมทั้งมีคำาอธิบายจำานวน มาก ทำาให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมใช้ได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำภาษาไพธอน  (Introduction to Python)
บทที่ 2 แนะนำเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษาไพธอน
บทที่ 3 ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ และตัวดำเนินการ
บทที่ 4 ชนิดข้อมูลสตริง (String)
บทที่ 5 ชนิดข้อมูลลิสต์และทูเพิล (List and Tuple)
บทที่ 6 ชนิดข้อมูลดิกชันนารี (Dictionary)
บทที่ 7 ชนิดข้อมูลเซต (Set)
บทที่ 8 คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานโปรแกรม (Control Statement)
บทที่ 9 การจัดการข้อผิดพลาด (Exceptions Handing)
บทที่ 10 การจัดการกับไฟล์ (File I/O)
บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming)
บทที่ 12 ฟังก์ชั่น (Functions)
บทที่ 13 โมดูล แพ็คเกจ และการเรียกใช้งาน  (Module and Package in Python)
บทที่ 14 แนะนำการเขียนโปรแกรม GUI
บทที่ 15 ภาคผนวก
ติดตั้งเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาไพธอน