คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET Core MVC

ผู้เขียน:   ศุภชัย สมพานิช

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ปกติราคา 265 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-716-9

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  320 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์  1 สี
พิมพ์ครั้งที่ 1 มี.ค. 62

เนื้อหาโดยย่อ

เนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนา Web Appsโดยอาศัย ASP.NET Core MVC เขียนด้วยภาษา C# ประกอบด้วยเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานไล่ไปจนกระทั่งถึงการทำงานร่วมกับระบบฐาน
ข้อมูล SQL Server โดยอาศัย EF Core แบบ Database First(สร้างฐานข้อมูลก่อน แล้วค่อยเรียกใช้งาน) สำหรับคุณผู้อ่านที่เคยศึกษาการใช้งาน ASP.NET Core MVC มาก่อน สามารถเลือกศึกษาหัวข้อที่
สนใจได้เลย ส่วนคุณผู้อ่านที่เป็นมือใหม่ มีคำแนะนำในขั้นต้นว่าควรที่จะศึกษาเรียงลำดับตั้งแต่ต้นไป

สารบัญ
บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนพัฒนา Web Apps
ด้วย ASP.NET Core MVC
บทที่ 2 ทำความรู้จัก ASP.NET Core MVC ในขั้นต้น
บทที่ 3 คอนโทรลเลอร์ (Controller)
บทที่ 4 ส่วนของข้อมูล (Model)
บทที่ 5 ส่วนแสดงผล (View)
บทที่ 6 พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 7 การสร้างส่วนแสดงผลสำหรับหน้าจอหลายขนาด
(Responsive Design) ด้วย Bootstrap
บทที่ 8 การใช้งาน ASP.NET Core MVC กับระบบฐานข้อมูล
SQL Server ด้วย EF Core
บทที่ 9 การเพิ่ม, แสดง, อัพเดต และลบข้อมูล (CRUD)
ในฐานข้อมูล SQL Server
บทที่ 10 การใช้งาน Bootstrap ร่วมกับ ASP.NET Core MVC
บทที่ 11 การพัฒนา ASP.NET Core MVC แบบ Command Prompt
บทที่ 12 ASP.NET Core Angular
บทที่ 13 ASP.NET Core React