Python สำหรับงาน Data Science Data Visualization และ Machine Learning

ผู้เขียน: อรพิน ประวัติบริสุทธิ์
ราคา 355 บาท
สอนงาน Data Science ต่างๆ โดยใช้ภาษา Python อีกทั้งยังสอนวิธีใช้งาน Library ยอดนิยม Pandas, NumPy, Matplotlib และ Scikit-learn ให้เรียกใช้งานด้วย สอนทำ Data Visualization พร้อมตัวอย่างใช้งาน Machine Learning อย่างเช่น ทำนายยอดขาย, วิเคราะห์แนวโน้มมะเร็ง, อนุมัติเงินกู้, SentimentalAnalysis (วิเคราะห์ข้อความ), Image Recognition, Customer Segmentation (แบ่งกลุ่มลูกค้า)

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์

02/03/2021