ความเป็นมาเกี่ยวกับโปรวิชั่น

บริษัท โปรวิชั่น จำกัด (Provision Co., Ltd.) 

เป็นผู้ผลิตหนังสือและสื่อทางวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ที่มีคุณภาพสูง  ทั้งในแง่ของเนื้อหา  รูปเล่ม  และวิธีการนำเสนอ
ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมาย และเป็นที่
ยอมรับของผู้อ่านทุกระดับ นอกจากนี้บริษัทยังได้ตั้งปณิธานที่จะผลิตผลงาน
ที่มีคุณค่า และตรงตามความต้องการของผู้อ่านมากยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อเป็นมิตร
คู่ใจก้าวเดินไปพร้อมๆ กับผู้อ่านสู่อนาคต