พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU

ผู้เขียน:   ภาสกร พาเจริญ

ประเภทหนังสือ:  ไอทีและอีคอมเมิร์ซ


ปกติราคา 275 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-740-4

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  272 หน้า
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์  สี่สี
พิมพ์ครั้งที่ 1 ต.ค 62

เนื้อหาโดยย่อ

พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU สำหรับหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและวิเคราะห์แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กันจะเป็นตัวช่วยในการปูพื้นฐาน และเป็นตัวจุดประกายให้กับผู้ที่กำลังสนใจการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับงานด้าน IoT ได้เข้าใจและสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์กับงานต่างๆ ได้

สารบัญ
บทที่ 1 IoT เบื้องต้น
บทที่ 2 เตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมให้พร้อม
บทที่ 3 การทดสอบและอัพโหลดโปรแกรม
บทที่ 4 ขาอินพุต/เอาต์พุต GPIO
บทที่ 5 การเชื่อมต่อ ADC
บทที่ 6 Pulse Width Modulation (PWM)
บทที่ 7 การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
บทที่ 8 การแสดงผลบนอุปกรณ์ 7 Segment และ 8×8 LED Matrix
บทที่ 9 เซ็นเซอร์ และการใช้งาน
บทที่ 10 การสั่งการ และควบคุมอุปกรณ์ Actuators
บทที่ 11 เชื่อมต่อ และควบคุมอุปกรณ์ IoTผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย Mobile Apps & Blynk Server