ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ

ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคาปกติ 180.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ISBN : 978-616-204-761-9

ขนาด: 17*24 ซม
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ สี่สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น
พิมพ์ครั้งที่ 1: ธันวาคม  2562

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตและรายวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีทุกสาขาวิชา รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาอ่านง่าย มีภาพประกอบเสริมความเข้าใจ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป
สารบัญ
บทที่ 01  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 02 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 03 ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 04 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 05 ระบบปฎิบัติการและหลักการทํางาน
บทที่ 06 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 07 อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์
บทที่ 08 ข้อมูลและการจัดการข้อมูล
บทที่ 09 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
บทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 11  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 12 จริยธรรมและความปลอดภัยออนไลน์
APPENDIX การเขียนผังงาน