Secrets of Portrait

ผู้เขียน : สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล
ประเภทหนังสือ: กล้องและการถ่ายภาพ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 19.05*21.59 ซม.
จำนวนหน้า: 240 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: กันยายน 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Chapter 1 Secrets of Equipment
Chapter 2 Secrets of Camera Control
Chapter 3 Secrets of Model
Chapter 4 Secrets of Posing
Chapter 5 Secrets of Composition
Chapter 6 Secrets of Location
Chapter 7 Secrets of Light
Chapter 8 Secrets of Flash
Chapter 9 Top Secrets