Everyday English Idiom โดนใจ เรียนรู้สำนวนอังกฤษแบบเจ้าของภาษา

ผู้เขียน : อโนเชาว์ เพชรรัตน์
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16*16.9 ซม.
จำนวนหน้า: 216 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: กันยายน 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี  CD แถมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Chapter1: Animals
Chapter2: Birds
Chapter3: Food
Chapter4: Fruit & Veggies
Chapter5: House & Home
Chapter6: Colors
Chapter7: Love
Chapter8 : Number
Chapter9 : Sport
Chapter10 : Weather
Chapter11: etc