Everyday English สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ผู้เขียน : อโนเชาว์ เพชรรัตน์
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้าขนาด: 16*16.9 ซม.
จำนวนหน้า: 312 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มีนาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี CD แถมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Chapter 1 ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร
Chapter 2 ภาษาอังกฤษสำหรับการถามเรื่องทิศทาง
Chapter 3 ภาษาอังกฤษที่คลินิกหมอฟัน
Chapter 4 ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยโทรศัพท์
Chapter 5 ภาษาอังกฤษสำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน
Chapter 6 ภาษาอังกฤษสำหรับการจองห้องพัก
Chapter 7 ภาษาอังกฤษสำหรับการจองโต๊ะอาหาร
Chapter 8 ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อห้องพัก
Chapter 9 การรับและมอบของขวัญเป็นภาษาอังกฤษ
Chapter 10 ที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
Chapter 11 ภาษาอังกฤษสำหรับที่ยวชายหาด
Chapter 12 ภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับติดต่อธนาคาร
Chapter 13 ภาษาอังกฤษที่ฟิตเนส
Chapter 14 ภาษาอังกฤษสำหรับการพบหมอ
Chapter 15 ภาษาอังกฤษที่ร้านนวด
Chapter 16 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการดูแลบ้าน
Chapter 17 ภาษาอังกฤษที่สนามบิน (เคาน์เตอร์เช็คอิน)
Chapter 18 ภาษาอังกฤษในร้านทำผม
Chapter 19 ภาษาอังกฤษบนท้องถนน
Chapter 20 ภาษาอังกฤษสำหรับการเอ่ยขอสิ่งของต่าง ๆ
Chapter 21 ภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อของ (ช็อปปิ้ง)
Chapter 22 ภาษาอังกฤษที่สถานีบริการน้ำมัน
Chapter 23 ภาษาอังกฤษสำหรับการบอกเวลา
Chapter 24 เทคนิคพัฒนาการใช้เครื่องหมายวรรคตอนสากลในทักษะการเขียน
Chapter 25 เทคนิคการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
Chapter 26 เทคนิคการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Chapter 27 เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยทีวี
Chapter 28 เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยอินเทอร์เน็ต
Chapter 29 เล่นคำภาษาอังกฤษโดยการใช้ตัวย่อ/อักษรย่อ
Chapter 30 เทคนิคการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ