BEST OF JAPAN

ผู้เขียน : Dplus Guide Team
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 336  หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ธันวาคม 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ   

HELLO JAPAN รู้ไว้ก่อนไปญี่ปุ่น
WORLD HERITAGE SITE10 แหล่งมรดกโลก
OLD TOWN10 ย่านเมืองเก่า
RELIGIOUSSITE10 ศาสนสถาน
ONSEN10 แหล่งออนเซน
SAKURA10 แหล่งชมซากุระ
JAPANESE GARDEN10 สวนญี่ปุ่น
FLOWER GARDEN10 สวนดอกไม้
LAKE10 ทะเลสาบ
MOUNTAIN10 เทือกเขาและภูเขาไฟ
AUTUMN10 แหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสี
TOWER10 หอคอยและตึกชมวิว
MUSEUM10 พิพิธภัณฑ์