Mix เพลงง่าย ๆ ด้วย Apple Logic Pro

ผู้เขียน : ธรรมรัตน์ กลีบแก้ว
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 136 หน้า  แถม DVD 1 แผ่น
พิมพ์ครั้งที่ 1: สิงหาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ และ 2 สีบางส่วน
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 00 มา Mix เสียงกันมะ
บทที่ 01 การผสมเสียงดนตรี
บทที่ 02 Effects ต่างๆ ที่นำมาใช้ผสมเสียง
บทที่ 03 การทำ Automation เสียง
บทที่ 04 สร้างเสียงกลองด้วย Ezdrummer
ภาคผนวก