Advanced Access ฉบับเขียนโปรแกรม VBA

ผู้เขียน : นันทนี แขวงโสภา
ประเภทหนังสือ:ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 299.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 400 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ แถมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง

หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายให้คุณสามารถศึกษาและเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBA ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล Access (เน้นเวอร์ชั่น 2007 และ 2010)  โดยใช้เทคโนโลยี ADO ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของ Object Model และการใช้งานออบเจ็คต่างๆ เช่น ออบเจ็ค Connection, ออบเจ็ค Recordset, ออบเจ็ค Command และออบเจ็ค Parameter โดยมีตัวอย่างโปรแกรมประกอบอย่างละเอียด สามารถนำไปทดลองใช้เพื่อดูผลลัพธ์ได้จริง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอื่นๆที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาโปรแกรมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ได้มากยิ่งขึ้น

สารบัญ