ดุจดั่งอวตาร : ดุจดั่งอวตาร

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ รายละเอียดสินค้า แปลจาก: Rendezvous with RAMA ผู้เขียน: Arthur C.Clarke ผู้แปล: กลุ่มออบิท และธนพงษ์ บรรณาธิการ: วศิน เพิ่มทรัพย์ และศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล ขนาด: 15×21 ซม. จำนวนหน้า: 288 หน้า ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Admin

06/03/2018