NAS คืออะไร? จะเลือกซื้อยังไงดี?

NAS หรือ Network Attached Storage เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บริหารและจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกเครือข่ายฯ สามารถเข้าถึงและจัดการไฟล์ข้อมูลต่างๆร่วมกันได้…

Passakorn Pacharoen

05/04/2018