ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนการติดตั้ง SOLAR CELL

วิเคราะห์และการวางแผน:

 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ระดับแสง : ประเมินระดับแสงอาทิตย์และช่วงเวลาที่ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์
 • ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่: ประเมินพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ รวมถึงไปถึงสิ่งที่กีดขวางอื่นๆ เช่น ต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

การเลือกและออกแบบระบบ:

 • เลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสม: เลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการพลังงานและสภาพแวดล้อม
 • ออกแบบระบบรับ-ส่งไฟฟ้า: ออกแบบระบบการเชื่อมต่อและการส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

อุปกรณ์และการติดตั้ง:

 • เลือกใช้โซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เช่น แผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
 • ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในตำแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณสูงที่สุด

ประเมินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์:

 • คำนวณต้นทุนการติดตั้ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งรวมถึงต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์เสริม ระบบรับ-ส่งไฟฟ้า และการติดตั้งรวมถึงค่าแรงงานและการออกแบบระบบ
 • ค่าดูแลรักษาและบำรุงรักษา เช่น การทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และการตรวจสอบระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การประเมินอัตราการผลิตพลังงานของโซลาร์เซลล์ในขณะที่ติดตั้ง เพื่อคำนวณระยะเวลาในการคืนทุนและกำไรที่คาดหวัง
 • พิจารณาเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ เช่น ระยะเวลาการรับประกัน ความคุ้มครองของสินค้า และบริการภายหลังการขาย
 • อื่น ๆ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การต่อท่อส่งน้ำหรือส่งไฟฟ้า การต่อเข้าระบบไฟฟ้าของอาคาร