Japan KANSAI เที่ยวญี่ปุ่น ฉบับตะลุยคันไซ

ผู้เขียน : ตะวัน พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า: 432 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ธันวาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ
Part 01 Kansai รู้จักกับคันไซ
Part 02 Osaka มหานครแห่งคันไซ
Part 03 Kobe เมืองท่าสุดโรแมนติก
Part 04 Kyoto อดีตเมืองหลวงอันรุ่งเรือง
Part 05 Nara เมืองแห่งพุทธศาสนาอันรุ่งเรือง
Part 06 wakayama ดินแดนแห่งผู้แสวงบุญศักดิ์สิทธิ์
Part 07 shiga เมืองแห่งปราสาท
Part 08 Maps