รอบรู้ Asean ฉบับการ์ตูน 2 ภาษา

ผู้เขียน : จิตตานันท์ ทองทับ,กรุณาแอนน์ ตามี
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 21*24  ซม.
จำนวนหน้า: 126 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤษภาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี  แถมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ราชอาณาจักรไทย
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สหพันธรัฐมาเลเซีย
สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
บรูไนดารุสซาลาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
อื่น ๆ ที่ควรรู้