คู่มือเรียนวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล DATABASE

ผู้เขียน : ดร. เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 199.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*24 ซม.
จำนวนหน้า: 232 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1:  มีนาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย:  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาย่อ

นี่คือคู่มือเรียนวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างมีหลักการแม่นยำ เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล ด้วย MySQL และ Oracle ใช้งานภาษาโปรแกรม SQL พร้อมกรณีศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยมีคำถามท้ายบทให้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

สารบัญ

Part 1 หลักการพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและระเบียบวิธีการออกแบบ
Part 2 วิธีใช้เครื่องมือและภาษาสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Part 3 กรณีศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูล
Part 4 หลักการพื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล
ภาคผนวก