ข้อมูลผู้แต่ง

 ผศ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณะอีเมล์: