โซลาร์เซลล์ 101

ผู้เขียน: เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์


ประเภทหนังสือ: 
วิทยาการและเทคโนโลยี

ปกติราคา  249 บาท

 

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-790-9

ขนาด: 14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า:  240 หน้า
ลักษณะพิเศษ: สี่สี ผสม ขาวดำ
พิมพ์ครั้งที่  ต.ค. 64

เนื้อหาโดยย่อ
พื้นฐานเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ควรรู้ก่อนติดตั้ง ข้อมูลทันสมัย ใช้งานได้จริงความรู้พื้นฐาน และคำถามที่พบบ่อย, ติดโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่ดี,ควรติดแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟหรือไม่ประหยัดค่าไฟได้แค่ไหน กี่ปีถึงจะคุ้ม, ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์สูบนํ้าทำอย่างไร รวมถึงส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างแผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์,แบตเตอรี่่,อุุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่่นๆที่่เกี่่ยวข้อง ความเข้าใจเรื่องการติดตั้ง,การขออนุญาตติดตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ในการนำโซลาเซลล์ไปประยุุกต์ ใช้งานในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานของโซลาร์เซลล์
บทที่ 2 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบโซลาร์เซลล์
บทที่ 3 การประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ในแบบต่างๆ
บทที่ 4 การใช้โซลาร์เซลล์ในแบบ On-grid
บทที่ 5 การใช้งานโซลาร์เซลล์ในแบบ Off-grid
บทที่ 6 การใช้งานโซลาร์เซลล์ในแบบ Hybrid
บทที่ 7 ใช้โซลาร์เซลล์กับระบบปั๊มน้ำ
บทที่ 8 ข้อควรรู้และแนวทางการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา
ภาคผนวก ขั้นตอนการขอติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

Author

  • (ประวัติการศึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระดับปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท :ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (การทำงาน) : ที่ปรึกษางานด้านระบบโซลาร์เซลล์ บริษัท ซันโนล่า เทคโนโลยี่ จำกัด (ผลงานที่ผ่านมา) : คู่มือการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมบทเรียน VDO online (สนใจหนังสือและบทเรียน VDO online ติดต่อผ่านไลน์ @sunolar)