Provision Co.,Ltd.

( ... รายการ )
 

คู่มือเขียนโปรแกรมกราฟิกด้วย C# และ GDI+


ISBN: 978-974-9742-39-6
ผู้เขียน : น.ต.ขันชัย กิ่งกังวาลย์
ประเภทหนังสือ: Programming, Database

ราคาปก: ราคา 229.00 บ.
ราคาสมาชิก 183.20 บ.

Information


ขนาด: 17x24 ซม.
จำนวนหน้า: 248 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาโดยย่อ


หนังสือเล่มนี้จะแนะนำแนวทางในการเขียนโปรแกรมด้านกราฟิก (Graphics Programing) โดยใช้ภาษา C# ร่วมกับไลบรารี GDI+ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ .NET Framework ไลบรารีดังกล่าวสามารถสร้างกราฟิกได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเส้นตรง เส้นโค้ง รูปภาพ การระบายสีแบบต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเมื่อนำกราฟิกเหล่านี้มาประกอบกันให้เหมาะสมก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดูดีอย่างมืออาชีพ และนอกจากจะใช้กราฟิกตกแต่งโปรแกรมแล้วยังเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น เกม และการประมวลผลภาพ (Image Processing) เป็นต้น
 


สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


GDI+ Library
GDI+ Namespaces
คลาส Graphics
ระบบพิกัด (Coordinate System)
การกำหนดขนาดและตำแหน่งของกราฟิก
การคืนทรัพยากรให้แก่ระบบ (Resource Cleaning)

การผสมสี
การกำหนดค่าสี
วิธีการตรวจสอบองค์ประกอบของสี
การทำงานกับค่าสีของจุดหนึ่งๆ
การแปลงภาพสีเป็นภาพ Grayscale
การแปลงสี (Color Translator)
Hue, Saturation และ Brightness
สีระบบ (System Colors)

คลาส Pen
วิธีตรวจสอบ Dash Style
การจัดระยะของ Pen (Pen Alignment)
แบ่งส่วนของ Pen ด้วยพร็อพเพอร์ตี้ CompoundArray

การวาดเส้นตรงหลายเส้นต่อๆกัน
การกำหนดรูปแบบของจุดต้นและจุดปลายเส้นตรง
การสร้าง Line Cap เอง (Custom Line Cap)
การสร้าง Line Cap ลูกศรด้วย AdjustableArrowCap
รูปแบบการเชื่อมต่อของเส้นตรง

เส้นโค้งปิด (Closed Curve)
Bezier Curve
การวาด Bezier Curve หลายเส้นต่อๆกัน
การกำหนดรูปแบบของจุดต้นและจุดปลายเส้นโค้ง

สี่เหลี่ยม (Rectangle)
การวาดสี่เหลี่ยมหลายรูปในครั้งเดียว
เมธอดและพร็อพเพอร์ตี้ที่น่าสนใจของ Rectangle
สตรัคเจอร์ RectangleF
การเขียนข้อความภายในรูปสี่เหลี่ยม
วงรี (Ellipse) และวงกลม (Circle)
ระบายสีวงรี/วงกลมด้วย FillEllipse
ส่วนโค้ง (Arc)
พาย (Pie)
รูปหลายเหลี่ยม (Polygon)

การเพิ่มกราฟิกเข้าไปใน Path
การเชื่อมต่อกันของกราฟิกใน Path
การระบายสี Path
การปิด Figure และเริ่ม Figure ใหม่
การปิด Figure ทั้งหมด
การตรวจสอบว่าจุดหนึ่งๆอยู่ภายใน Path หรือไม่
การหาขอบเขตของ Path
การหาตำแหน่งสุดท้ายของ Path
เมธอด Widen
เมธอด Transform
การปรับเส้นโค้งใน Path ให้เป็นเส้นตรงที่เชื่อมต่อกัน
การทำสำเนา (Clone) Path
การเพิ่มข้อความเข้าไปใน Path

ระบายสีด้วย Solid Brush
ระบายสีด้วย Hatch Brush
การกำหนดสีพื้นหลังของ Hatch Brush
อินิวเมอเรชั่น HatchStyle
ระบายสีด้วยรูปภาพ (Texture Brush)
รูปแบบการระบายสีด้วย Texture Brush

Linear Gradient Brush
อินิวเมอเรชั่น LinearGradientMode
การระบายสีข้อความด้วย Linear Gradient Brush
รูปแบบการไล่เฉดสีของ Linear Gradient Brush
การเปลี่ยนสี Linear Gradient Brush
Path Gradient Brush
พร็อพเพอร์ตี้ WrapMode ของ PathGradientBrush
Color Blending
การผสมสีด้วยออบเจ็ค ColorBlend
Gamma Correction

ออบเจ็ค GraphicsState
ออบเจ็ค GraphicsContainer
เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงกราฟิก
Smoothing Fonts

หน่วยที่ใช้กำหนดขนาดของฟอนต์
ออบเจ็ค Font
กลุ่มฟอนต์ (Font Family)
รูปแบบของฟอนต์ (Font Style)
การวัดขนาดของข้อความ
คุณลักษณะที่เกี่ยวกับความสูงของฟอนต์
การวาดข้อความ
กำหนดรูปแบบของข้อความด้วยออบเจ็ค StringFormat
กำหนดรูปแบบการแสดงข้อความที่ยาวเกินขอบเขต
กำหนดระยะแท็บภายในข้อความ
จัดตำแหน่งข้อความ (Alignment)
เปลี่ยนตัวเลขอารบิกเป็นตัวเลขในภาษาอื่น (Digit Substitution)
กำหนด Rendering Mode ในการวาดข้อความ
กำหนดความเข้มของข้อความ
ใส่ลูกเล่นให้กับข้อความที่วาด

คลาส Bitmap
การวาดรูปภาพออกมาด้วยออบเจ็ค Graphics
เทคนิคการแสดงรูปภาพ
การกำหนดคุณภาพของรูปภาพ
การตรวจสอบขนาดของรูปภาพ
การดำเนินการกับรูปภาพ
การย่อและขยายภาพ (Scaling)
การหมุน (Rotate) และการพลิก (Flip) รูปภาพ
การสร้างกราฟิกจากรูปภาพ
การบันทึกรูปภาพ
การกำหนดความละเอียดของรูปภาพ
คลาส Image
ภาพ Thumbnail
การแสดงไอคอน

คอนโทรล PictureBox
พร็อพเพอร์ตี้ของ PictureBox
พร็อพเพอร์ตี้ SizeMode
การแสดงกราฟิกใน PictureBox
Control Array
คอนโทรล ImageList
การใช้งาน ImageList
Transparent Color

การสร้างกราฟิกให้โปร่งใสด้วย Alpha
การกำหนดรูปแบบการซ้อนทับกันของกราฟิก

คลาส Region
กำหนด Clipping Region ให้กับออบเจ็ค Graphics
การหาผลรวมของ Region 2 ชุด
การกำหนด Clipping Region ด้วยเมธอด SetClip
การปรับปรุง Clipping Region ในออบเจ็ค Graphics
การตรวจสอบกราฟิกกับ Region
การนำ Clipping Region ไปใช้งาน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมตริกซ์
เมตริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix)
Transformation Matrix
คลาส Matrix
ลำดับการกระทำของ Transformation
รูปแบบต่างๆของ Transformation
Translation
Rotating
Scaling
Shearing
เมธอดของคลาส Matrix
ใช้เมธอดของออบเจ็ค Graphics ในการทำ Transformation
Image Transformation
Text Transformation
การยกเลิก Transformation
GraphicsPath Transformation
เมธอด MultiplyTransform
Translate Clipping Region

การแสดงภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์ GIF
การควบคุมภาพเคลื่อนไหว

สร้าง Custom Control
สร้าง User Control

การใช้งาน GLUT บน Windows