Provision Co.,Ltd.

( ... รายการ )
 

คู่มือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


เลิกพิมพ์

Information


ขนาด:                       19x25.5 ซม.
จำนวนหน้า:               208 หน้า
พิมพ์ครั้งที่:                ครั้งที่ 5
ระดับความยากง่าย:    ผู้เริ่มต้น
ผู้จัดจำหน่าย:             บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาโดยย่อ


          หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ระบบตัวเลขตรรกะและพีชคณิตบูลิน การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบของข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เพื่อใช้ในการเรียนและเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


 
สารบัญ   
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรก : ค.ศ. 1943-1956
เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่สอง : ค.ศ. 1957-1964
เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่สาม : ค.ศ. 1965-1971
เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ : ค.ศ. 1972-ปัจจุบัน
ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super-Computer)
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe-Computer)
มินิคอมพิวเตอร์ (Mini-Computer/Midrange-Computer)
เวิร์กสเตชั่น (Workstation)
พีซีและแมคอินทอช (PC : Personal Computer, Macintosh)
เน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ (Network Computer)
โน้ตบุ๊ค/แล็พท็อพ (Notebook/Laptop)
แฮนเฮล : พ็อกเก็ตพีซี/ปาล์ม (Handheld : Pocket PC/Palm)
แทปเลท (Tablet)
แบบฝึกหัดท้ายบท

การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบสัญญาณและการจัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
มาตรฐานการอ้างอิงรหัสบนระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
หน่วยประมวลผล (CPU : Central Processing Unit)
หน่วยความจำ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยคุณสมบัติของสื่อแม่เหล็ก (Magnetic Storage System)
ระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยคุณสมบัติของแสง (Optical Storage System)
ระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยคุณสมบัติของแสงและแม่เหล็ก (Magneto Optical System)
หน่วยแสดงผล
แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด (Main board/Motherboard)
อุปกรณ์สนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์
โมเด็ม (MOdulator DEModulator)
เครื่องสำรองไฟ (UPS : Uninterruptible Power Supply)
แบบฝึกหัดท้ายบท

ระบบตัวเลขที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข
การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2
การแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10
การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8
การแปลงเลขฐาน 8 เป็นเลขฐาน 10
การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16
การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10
การแปลงเลขระหว่างเลขฐาน 2 ให้เป็นเลขฐาน 8 และเลขฐาน 16
รหัสที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
รหัสของเลขฐาน 2 (Binary Code)
ตรรกะหรือลอจิก (logic)
การพิสูจน์ทางบูลีนลอจิก
พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)
ตารางค่าความจริง (Truth table)
ทฤษฎีบทพีชคณิตบูลีน
รูปแบบมาตรฐานของสมการพีชคณิตบูลีน
การลดรูปสมการพีชคณิตบูลีน
แบบฝึกหัดท้ายบท

เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์ (Boot Up)
กระบวนการ POST
ชนิดของการประมวลผล (Processing Type)
Concurrent Processing
Overlapped Processing
Multi-Processing
Multi-Programming
Batch Processing และ Real-time Processing
องค์ประกอบของข้อมูล (Data Organization)
องค์ประกอบของข้อมูล
การจัดการแฟ้มข้อมูล (File Organization)
ระบบฐานข้อมูล (Database)
SQL
แบบฝึกหัดท้ายบท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
โปรแกรมระบบหรือซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
ภาษาคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมภาษา (Computer Programming Language)
ยุคสมัยของโปรแกรมภาษา
โปรแกรมประยุกต์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
โปรแกรมช่วยในการจัดการระบบ (Utility Software)
แบบฝึกหัดท้ายบท

พีเพิลแวร์ (People Ware)
วงจรในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขั้นตอนของวงจรในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทิศทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง (Structure Analysis and Design)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design : OOAD)
แบบฝึกหัดท้ายบท

ระบบสารสนเทศ (Information System : IS)
ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
ประเภทของระบบสารสนเทศ (Type of Information System)
แบบฝึกหัดท้ายบท

การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล
ชนิดของสัญญาณในการสื่อสารข้อมูล
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล (Transmission Media)
สายคู่ตีเกลียว (Twisted-Pair Cable)
สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)
ระบบไมโครเวฟ (Microwave System)
ระบบดาวเทียม (Satellite System)
การส่งข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรม
ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล
การเชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูล
เครือข่าย (Network)
โปรโตคอล (Protocol)
โครงสร้างของเครือข่าย (Network Topology)
โครงสร้างแบบร่างแห (Mesh Topology)
โครงสร้างแบบดาว (Star Topology)
โครงสร้างแบบต้นไม้ (Tree Topology)
โครงสร้างแบบบัส (Bus Topology)
โครงสร้างแบบวงแหวน (Ring Topology)
อุปกรณ์เครือข่าย (Network Devices)
ฮับ (HUB)
อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater)
บริดจ์ (Bridge)
เราเตอร์ (Router)
เกตเวย์ (Gateway)
ประเภทของเครือข่าย
เครือข่ายเฉพาะบริเวณหรือแลน (LAN : Local Area Network)
เครือข่ายมหานครหรือแมน (MAN : Metropolitan Area Network)
เครือข่ายระยะไกลหรือแวน (WAN : Wide Area Network)
แบบฝึกหัดท้ายบท

ความหมายของอินเตอร์เน็ต
ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต
ประวัติอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)
ไอพีแอดเดรส (IP Address)
ระบบชื่อโดเมน (DNS : Domain Name System)
การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่
วงการศึกษา
วงการวิทยาศาสตร์
วงการธุรกิจ
บริการต่างๆบนอินเตอร์เน็ต
การถ่ายโอนข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP)
การค้นหาข้อมูล (Search Engine)
บริการดิกชันนารี (Dictionary)
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail)
สนทนากลุ่มข่าว (Usenet newsgroups)
โลกของ World Wide Web
เว็บไซท์กับ URL (Uniform Resource Locator)
แบบฝึกหัดท้ายบท

เทคโนโลยีมัลติเทียร์ (Multi-Tier Technology)
สถาปัตยกรรมแบบ 1 Tier
สถาปัตยกรรมแบบ 2 Tier
สถาปัตยกรรมแบบ 3 Tier
สถาปัตยกรรมแบบมัลติเทียร์ (Multi-Tier)
โครงสร้างของการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing)
UML (Unified Modeling Language)
ชนิดของโมเดลใน UML
แผนผังใน UML
IP Telephony
XML และตระกูล Markup Language ทั้งหลาย
WAP GPRS 2.5G และ 3G
Web service
Web services
Java Technology
ธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต (Electronic Business)
แบบฝึกหัดท้ายบท

การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง (Structured Programming)
โครงสร้างแบบลำดับ (Sequence Structure)
โครงสร้างแบบทางเลือก (Selection Structure)
โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Iteration Structure)
ผังงาน (Flowchart)
ผังงานระบบ (System flowchart)
ผังงานโปรแกรม (Program flowchart)
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Fundamental of Programming)
แบบฝึกหัด

รู้จักหน้าตาของ Windows 98
เดสก์ท็อป
ไอคอน
ทาสก์บาร์
ปุ่ม Start
การใช้เมาส์ใน Windows
เรียกโปรแกรมอย่างง่ายๆ
ส่วนประกอบพื้นฐานของ "หน้าต่าง" หรือ "วินโดว์" (window)
ทำงานกับวินโดว์
ปุ่มควบคุมวินโดว์
สลับการทำงานระหว่างวินโดว์
ย้ายและจัดเรียงสัญลักษณ์หรือไอคอน (Icon)
ออกจาก Windows
ลบโฟลเดอร์หรือไฟล์
วิธีลบด้วยคำสั่ง
วิธีลบด้วยการลากย้าย
วิธีกู้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปกลับคืนมา
การลบข้อมูลใน Recycle Bin
ก๊อปปี้หรือย้ายโฟลเดอร์และไฟล์
ก๊อปปี้หรือย้ายด้วยการลากไปปล่อย
ก๊อปปี้หรือย้ายด้วยคำสั่ง
เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์

เริ่มใช้งาน Internet Explorer 5
เรียกดูเว็บเพจที่ต้องการ
ย่อ-ขยายวินโดว์กับการแสดงผล
ส่วนประกอบในหน้าจอของ Internet Explorer 5
ตามลิงค์
หยุดการดึงข้อมูล/ดึงข้อมูลซ้ำ
เดินหน้า/ถอยหลัง
วิธีเลือกภาษาและฟอนต์
เลือกขนาดตัวอักษร
หน้าเริ่มต้น (Home page หรือ Start page)
เปลี่ยนฟอนต์มาตรฐาน
วิธีเซฟทั้งเว็บเพจและรูปภาพ
เซฟเว็บเพจเป็นไฟล์ HTML อย่างเดียว
การบันทึกออบเจ็คย่อยในเว็บเพจเป็นไฟล์
เก็บรายชื่อเว็บไซท์ใน Favorite
การใช้งาน Favorites
การพิมพ์เว็บเพจ