Provision Co.,Ltd.

( ... รายการ )
 

ทฤษฎี ระบบปฏิบัติการ Operating SystemsISBN: 978-974-9742-64-8
ผู้เขียน : ผศ. สุจิตรา อดุลย์เกษม
ประเภทหนังสือ: คอมพิวเตอร์ทั่วไป, สารสนเทศ

ราคาปก: ราคา 245.00 บ.
ราคาสมาชิก 196.00 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด: 17x22 ซม.
จำนวนหน้า: 320 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ 2 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้น-ระดับกลาง-ระดับสูง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงการทำงานของระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้อ่านใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูง ตลอดจนให้ผู้อ่านสามารถเลือกใช้ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมกับความต้องการ และสามารถออกแบบและสร้างระบบปฏิบัติการที่ต้องการได้  ระบบปฏิบัติการ หรือ OS เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความสะดวกสบาย โดยมีหน้าที่สำคัญคือ การติดต่อกับผู้ใช้ การควบคุมดูแลอุปกรณ์ และการจัดสรรทรัพยากรของระบบ
 


สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Overview)
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ซอฟต์แวร์ (Software)
บุคลากร (Peopleware)
ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
การติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)
ควบคุมดูแลอุปกรณ์ (Control Devices)
จัดสรรทรัพยากรของระบบ (Resources Management)
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
ระบบที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ (Non Operating Systems)
ระบบงานแบตช์ (Batch Systems)
มัลติโปรแกรมมิง (Multiprogramming)
ระบบการแบ่งกันใช้เวลา (Time-Sharing System)
ระบบทำงานแบบทันที (Real-Time System)
ระบบมัลติโปรเซสเซอร์ (Multiprocessor System)
ระบบกระจาย (Distributed System)
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

โปรเซส (Process)
ความรู้เกี่ยวกับโปรเซส (Process Concepts)
การจัดลำดับโปรเซส (Process Scheduling)
การดำเนินการบนโปรเซส (Operation on Processes)
เทรด (Thread)
กำหนดการใช้ซีพียู (CPU Scheduling)
มาก่อนบริการก่อน  (First-Come, First-Served Scheduling : FCFS)
งานสั้นทำก่อน (Shortest-Job-First Scheduling : SJF)
ลำดับความสำคัญ (Priority Scheduling)
วิธีวนรอบ (Round-Robin Scheduling : RR)
คิวหลายระดับ (Multilevel Queue Scheduling)
การประสานเวลาของโปรเซส (Process Synchronization)
ปัญหาภาวะพร้อมกัน (Concurrency Problem)
การประมวลผลพร้อมกันโดยวิธีการทางซอฟต์แวร์  (Software Support)
อัลกอริธึมของเดกเกอร์ (Dekker's Algorithm)
อัลกอริธึมของปีเตอร์สัน (Peterson's Algorithm)
ซีมาฟอร์ (Semaphores)
การประมวลผลพร้อมกันโดยวิธีการทางฮาร์ดแวร์  (A Hardware solution to mutual exclusion)
การปิดกั้น (Lock)
การปิดทางขัดจังหวะ (Disabling Interrupt)
คำสั่งทดสอบและเซต (Test and Set Instruction)
การประยุกต์
ปัญหาความสัมพันธ์แบบผู้ผลิต-ผู้บริโภค  (The Producer - Consumer Relationship Problem)
ปัญหาการบริโภคของนักปราชญ์ (The Dinning Philosophers Problem)
ภาวะพร้อมกันของทรานแซคชั่นครบหน่วย  (Concurrent Atomic Transaction)
Locking Protocol
Timestamping Protocol
การติดตาย (Deadlocks)
ตัวอย่างของการติดตาย (Examples of Deadlock)
การติดตายในการจราจร
การติดตายในการใช้ทรัพยากร
ลักษณะของการติดตาย (Deadlock Characteristics)
การป้องกันการติดตาย (Deadlock Prevention)
ปฏิเสธการไม่เกิดร่วม (Denying the Mutual Exclusion condition)
ปฏิเสธการครอบครองและการรอ (Denying the Hold and Wait)
ปฏิเสธการไม่แย่งชิงทรัพยากร  (Denying the No-Preemption condition)
ปฏิเสธการรอแบบวงกลม (Denying the Circular Wait condition)
การหลีกเลี่ยงการติดตาย (Deadlock Avoidance)
Dijkstra's Banker's Algorithm
ตัวอย่างสถานะปลอดภัย
ตัวอย่างสถานะไม่ปลอดภัย
ตัวอย่างการเปลี่ยนจากสถานะปลอดภัยเป็นสถานะไม่ปลอดภัย
ตัวอย่างระบบที่ใช้ทรัพยากรมากกว่า 1 ชนิด
การตรวจสอบการติดตาย (Deadlock Detection)
กราฟจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation Graphs)
การลดทอนกราฟจัดสรรทรัพยากร  (Reduction of Resource Allocation Graphs)
กราฟ Wait-For (Wait-For Graph : WFG)
อัลกอริธึมตรวจสอบการติดตาย (Detection Algorithm)
การกู้คืนจากการติดตาย (Deadlock Recovery)
การยกเลิกโปรเซส
การแย่งชิงทรัพยากรจากโปรเซส
วิธีการผสมผสาน
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

ความรู้พื้นฐาน (Background)
การยึดเหนี่ยวเลขที่อยู่ (Address Binding)
การซ้อนทับ (Overlays)
เลขที่อยู่เชิงตรรกะ และเลขที่อยู่เชิงกายภาพ
การสับเปลี่ยน (Swapping)
หน่วยความจำหลักจริง (Real Memory)
การจัดการหน่วยความจำหลักสำหรับงานเดียว  (Single Contiguous Memory Management)
การจัดการหน่วยความจำหลักแบบพาร์ติชั่น  (Partitioned Memory Management)
การกำหนดขนาดพาร์ติชั่นคงที่
การกำหนดขนาดพาร์ติชั่นให้เปลี่ยนแปลงได้
การจัดการหน่วยความจำหลักแบบพาร์ติชั่นและย้ายที่อยู่ (Relocatable Partitioned Memory Management)
การจัดการหน่วยความจำหลักแบบเพจ (Paged Memory Management)
การเก็บตารางเพจในรีจิสเตอร์
การเก็บตารางเพจในหน่วยความจำหลัก
การเก็บตารางเพจในบัฟเฟอร์ค้นหาที่อยู่
การจัดการหน่วยความจำหลักแบบเซกเมนต์  (Segmented Memory Management)
หน่วยความจำเสมือน (Virtual Memory)
การจัดการหน่วยความจำหลักแบบดีมานด์เพจ  (Demanded Paged Memory Management)
อัลกอริธึมการแทนที่เพจ (Page Replacement Algorithm)
อัลกอริธึม First In First Out (FIFO)
อัลกอริธึม Least Recently Used (LRU)
ตัวนับ (Counter)
อัลกอริธึม LRU Approximation
อัลกอริธึมการจัดสรรเฟรม  (Frame Allocation Algorithm)
การจัดสรรจำนวนเท่ากัน
การจัดสรรจำนวนเป็นสัดส่วนกัน
การจัดสรรตามลำดับความสำคัญ
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

ฮาร์ดแวร์ของการรับเข้า/ส่งออก (Input/Output Hardware)
การแมพหน่วยความจำ (Memory-Mapped I/O : MMIO)
การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง  (Direct Memory Access : DMA)
การขัดจังหวะ (Interrupts)
ซอฟต์แวร์ของการรับเข้า/ส่งออก  (Input Output Software)
การรับเข้า/ส่งออกด้วยโปรแกรม (Programmed I/O)
การรับเข้า/ส่งออกด้วยการขัดจังหวะ (Interrupt Driven I/O)
การรับเข้า/ส่งออกด้วยการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (I/O using DMA)
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล (Storage Devices)
โครงสร้างของดิสก์ (Disk Structure)
การจัดรูปแบบดิสก์ (Disk Formatting)
การจัดรูปแบบระดับต่ำ (Low level format)
การแบ่งดิสก์ (Disk partition)
การจัดรูปแบบระดับสูง (High level format)
การจัดเวลาการใช้ดิสก์ (Disk Scheduling)
การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS)
การจัดเวลาแบบสั้นที่สุดได้ก่อน (SSTF)
การจัดเวลาแบบสแกน (SCAN)
การจัดเวลาแบบซี-สแกน (C-SCAN)
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

แฟ้มข้อมูล (File)
ไดเร็คทอรีแฟ้มข้อมูล (File Directories)
ตัวอย่างโครงสร้างของไดเร็คทอรี
การจัดระเบียบและเข้าถึงแฟ้มข้อมูล  (File Organization and Access)
แฟ้มไพล์ (Pile File)
แฟ้มลำดับ (Sequential File)
แฟ้มลำดับดรรชนี (Indexed Sequential File)
แฟ้มตรง (Direct File)
โครงสร้างระบบแฟ้มข้อมูล (File-System Structure)
การอิมพลีเมนต์ระบบแฟ้มข้อมูล  (File System Implementation)
ผังระบบแฟ้มข้อมูล (File System Layout)
การจัดสรรพื้นที่ดิสก์ให้แฟ้มข้อมูล (Allocation Methods)
การจัดสรรแบบต่อเนื่อง (Contiguous allocation)
การจัดสรรแบบเชื่อมโยง (Linked Allocation)
การจัดสรรแบบดรรชนี (Indexed Allocation)
การอิมพลีเมนต์ไดเร็คทอรี (Implementing Directories)
การจัดการพื้นที่ว่างบนดิสก์ (Disk Space Management)
ขนาดของบล็อค (Block Size)
การติดตามสถานะของดิสก์บล็อคที่ว่าง (Keeping track of free blocks)
โควต้าการใช้ดิสก์ (Disk Quotas)
ความเชื่อถือได้ของแฟ้มข้อมูล (File System Reliability)
ตัวอย่างแฟ้มข้อมูล
FAT (File Allocation Table)
NTFS (NT File System)
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

ปัจจัยความปลอดภัย (Security Factors)
ภัยคุกคาม (Threats)
ผู้ประสงค์ร้าย (Intruders)
ข้อมูลสูญหายโดยเหตุสุดวิสัย (Accidental Data Loss)
วิทยาการรหัสลับ (Cryptography)
รหัสลับแบบสับเปลี่ยน (Substitution Cipher)
กุญแจลับ (Secret Key)
กุญแจสาธารณะ (Public Key)
ใช้กุญแจสาธารณะเข้ารหัส/กุญแจส่วนตัวถอดรหัส
ใช้กุญแจส่วนตัวเข้ารหัส/กุญแจสาธารณะถอดรหัส
ลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature)
การพิสูจน์ตัวจริงของผู้ใช้ (User Authentication)
การพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้รหัสผ่าน  (Authentication using Password)
การพิสูจน์ตัวจริงโดยใช้วัตถุทางกายภาพ  (Authentication using a Physical Object)
การพิสูจน์ตัวจริงด้วยไบโอเมตริกซ์  (Authentication using Biometrics)
การโจมตีจากภายในระบบ  (Attack from Inside the System)
ม้าโทรจัน (Trojan Horse)
ล็อกอินลวง (Login Spoofing)
ลอจิกส์บอมบ์ (Logic Bombs)
ประตูกับดัก (Trap Doors)
การโจมตีจากภายนอกระบบ  (Attack from Outside the System)
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Viruses)
การป้องกันไวรัส (Antivirus)
การสแกนไวรัส (Virus Scanners)
การตรวจความเปลี่ยนแปลง (Integrity Checkers)
การตรวจพฤติกรรม (Behavioral Checkers)
การกู้คืนจากไวรัส (Recovery from a Virus Attack)
หนอนคอมพิวเตอร์ (Computer Worm)
กลไกที่ใช้ในการป้องกัน (Protection Mechanism)
การป้องกันโดเมน (Domain Protection)
เมตริกซ์การเข้าถึง (Access Matrix)
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

ระบบมัลติโปรเซสเซอร์ (Multiprocessor System)
มัลติโปรเซสเซอร์ฮาร์ดแวร์ (Multiprocessor Hardware)
มัลติโปรเซสเซอร์ UMA (UMA Multiprocessor)
มัลติโปรเซสเซอร์ NUMA (NUMA Multiprocessor)
มัลติโปรเซสเซอร์ซอฟต์แวร์ (Multiprocessor Software)
ระบบปฏิบัติการบนซีพียู (Operating System on CPU)
มัลติโปรเซสเซอร์แบบ Master-Slave  (Master-Slave Multiprocessor)
มัลติโปรเซสเซอร์แบบสมมาตร (Symmetric Multiprocessor : SMP)
การประสานเวลาของมัลติโปรเซสเซอร์  (Multiprocessor Synchronization)
กำหนดการใช้มัลติโปรเซสเซอร์  (Multiprocessor Scheduling)
การแบ่งกันใช้เวลา (Time Sharing)
การแบ่งกันใช้สเปซ (Space Sharing)
กำหนดการแบบแก๊งค์ (Gang Scheduling)
ระบบมัลติคอมพิวเตอร์ (Multicomputer System)
ระบบกระจาย (Distributed Systems)
ประโยชน์ของระบบกระจาย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (resource sharing)
ความเร็วในการทำงาน (computation speedup)
ความเชื่อถือได้ (reliability)
การสื่อสาร (communication)
ระบบปฏิบัติการกระจาย  (Distributed Operating Systems : DOS)
การย้ายข้อมูล (data migration)
การย้ายการประมวลผล (computation migration)1
การย้ายโปรเซส (process migration)
โครงสร้างเครือข่าย (Network Structure)
เครือข่ายโทโปโลยี (Network Topology)
โครงสร้างการสื่อสาร (Communication Structure)
การสวิทช์วงจร (Circuit Switching)
การสวิทช์ข่าวสาร (Message Switching)
การสวิทช์กลุ่มข้อมูล (Packet Switching)
การจัดเส้นทางแบบสแตติก (Static Routing)
การจัดเส้นทางแบบไดนามิก (Dynamic Routing)
สภาพทนทาน (Robustness)
การตรวจจับความเสียหาย (Failure Detection)
การแก้ไขความเสียหาย (Failure Recovery)
การประสานเวลากระจาย (Distributed Synchronization)
การลำดับเหตุการณ์ (Event Ordering)
ความสัมพันธ์เกิดก่อน (The Happened Before Relation)
การอิมพลีเมนต์ (Implementation)
การไม่เกิดร่วมในระบบกระจาย  (Distributed Mutual Exclusion : DME)
วิธีรวมศูนย์ (Centralized Approach)
วิธีกระจาย (Distributed Approach)
วิธีส่งต่อโทเค็น (Token Passing Approach)
ภาวะครบหน่วย (Atomicity)
Phase 1 : Voting Phase
Phase 2 : Decision Phase
การควบคุมภาวะพร้อมกัน (Concurrency Control)
Locking Protocol
Timestamp Ordering Protocol
การจัดการกับการติดตาย (Deadlock Handling)
การป้องกันและหลีกเลี่ยงการติดตาย  (Deadlock Prevention and Avoidance)
การตรวจจับการติดตาย (Deadlock Detection)
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7